Kamra

KAMRA nudi dostop do informacij, dokumentov, slik in drugega gradiva, ki ga hranijo slovenske splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove.

Vsebina je prosto dostopna na spletnem naslovu www.kamra.si, za povezavo na stran kliknite na ikono Kamra.