Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Knjižnica Brežice,
Trg izgnancev 12b,
8250 Brežice
Tel.: 07/496 26 49 Tel.: 07/496 26 45
Faks: 07/496 25 39
E-pošta: info@knjiznica-brezice.si

Odgovorna uradna oseba:
mag. Tea Bemkoč, direktorica

Datum prve objave kataloga: 30.01.2007
Datum zadnje spremembe: 6.9.2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.knjiznica-brezice.si
Druge oblike kataloga:  V fizični obliki je dostopen na sedežu organa pri strokovnemu sodelavcu.
Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Kristijan Benkoč

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:

Glede na namen, zaradi katerega je knjižnica ustanovljena, opravlja kot javno službo naslednje naloge:

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike, § informacijsko opismenjuje,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:

 • pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema,
 • dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.

 Knjižnica v okviru javne službe tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem učenju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice,
 • zagotavlja knjižnično dejavnost romski skupnosti,
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako, da jim omogoča izposojo v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu. Za njihove potrebe izvaja nakup gradiva v Sloveniji ter pomaga pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v sosednjih državah,
 • v soglasju z ustanoviteljem po pogodbi z ministrstvom pristojnim za kulturo lahko opravlja naloge osrednje območne splošne knjižnice,
 • v soglasju z ustanoviteljem lahko izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine na podlagi pogodbe.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organigram organa Knjižnice Brežice

 

Svet zavoda Knjižnica Brežice

 
Predstavniki občine ustanoviteljice:
Mitja Baškovič, predsednik
Sabina Kos
Emilija Držanič

Predstavnica uporabnikov:
Vera Samohod

Predstavnik delavcev:
Vera Muha

 

2.a Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Tea Bemkoč, direktorica
Trg izgnancev 12b, 8250 Brežice
Tel.: 07 49 62 539, 07 49 62 415, 07 49 62 645, 07 49 62 649
E-pošta: tea.bemkoc@knjiznica-brezice.si

 

2.b Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 1. Državni predpisi:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu (državni register predpisov): http://zakonodaja.gov.si

      2. Predpisi EU

 • Evropski register predpisov

2.c Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
Poročila o delu Knjižnice Brežice: KLIK
Letni plan
Strateški načrti

2.d Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 • Evidenca o zaposlenih delavcih Knjižnice Brežice 
 • Evidenca o o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 • Zbirka podatkov o uporabnikih

2.e Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

2.f Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

 • Strokovni napotki za uporabo javnih dobrin in storitev so objavljeni na spletnih straneh Knjižnice Brežice. Vstopno mesto: http://www.knjiznica-brezice.si/
 • Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na domači strani zavoda
 • Seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo IJZ: *
 • Pravni akti podjetja: 
  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. l. RS š t. 87/03)
  - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Brežice,
  - Pravilnik o računovodstvu Knjižnice Brežice, izdaja
  - Pravilnik o popisu Knjižnice Brežice,
  - Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v Knjižnici Brežice,
  - Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v Knjižnici Brežice,
  - Pravilnik o delovnem času Knjižnice Brežice,
  - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Knjižnici Brežice,
  - Poslovnik o načinu dajanja informacij za javnost,
  - Poslovnik sveta Knjižnice Brežice,
  - Pravilnik o rabi in varovanju ključev.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Brežice v html, pdf in MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word formate.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na upravi Knjižnice Brežice od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

Informacije javnega značaja so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami (dostop z invalidskimi vozički).

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij (Ur.l. RS, št.76/05) Vprašanja stroškov posredovanja informacij javnega značaja podrobneje ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij (Uradni list RS, št. 76/05).