Rules of Procedure 2014

ČLANSTVO

Član knjižnice lahko postane vsak, ki ob vpisu predloži veljaven osebni dokument in se s podpisom vpisnice obveže, da bo ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice. Vpisnico za člane do 18. leta starosti podpišejo starši ali skrbniki. Član knjižnice lahko postane tudi pravna oseba, ki jo po pooblastilu zastopa zaposleni delavec. Članstvo preneha na zahtevo člana, ob njegovi smrti, izključitvi in po enoletni neaktivnosti v skladu z 15. členom Zakona o knjižničarstvu  in 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Knjižnica  varuje uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov in iskanih gradiv.

ČLANSKA IZKAZNICA

Članska izkaznica je dokument, ki jo član dobi ob vpisu in si z njo izposoja knjižnično gradivo. Člansko izkaznico uporablja le član, na katerega se izkaznica glasi in velja v vseh oddelkih knjižnice. O izgubljeni izkaznici mora član takoj obvestiti knjižnico. Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam. Spremembo osebnih podatkov mora član posredovati ob prvem naslednjem obisku. Član si lahko na izkaznico izposodi svoji starosti primerno gradivo. Član si na izkaznico ne more izposoditi več izvodov istega naslova. Član knjižnice si ob posameznem obisku lahko izposodi največ tri enote videogradiva.

ČLANARINA

Član plača članarino za obdobje enega leta. Plačila članarine so oproščeni brezposelni (potrdilo o brezposelnosti) in člani do 18. leta starosti. Študent dokazuje svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.

IZPOSOJEVALNI ROKI

knjige
serijske publikacije preteklih let
zvočne kasete
stokovni DVD-ji in videokasete
serijske publikacije tekočega leta
zgoščenke
DVD-ji in videokasete (igrani in risani filmi)

21 dni
21 dni
21 dni
7 dni
7 dni
7 dni
2 dni

 

 

 

 

 Priloge (zgoščenke, diskete, ipd.) se izposojajo po kriterijih osnovnega gradiva.

PODALJŠANJE

Član lahko podaljša rok vrnitve izposojenega gradiva  osebno, po telefonu ali preko interneta največ dvakrat.

Izposojevalnega roka ni mogoče podaljšati:

  •  rezerviranemu gradivu,
  •  gradivu, za katerega je član prejel opomin.

Knjižnica ima pravico omejiti podaljšanje izposojevalnega roka pri:

  •  gradivu za domače branje in bralno značko in
  •  serijskih publikacij tekočega leta.

Geslo za podaljšanje preko interneta dobi član pri knjižničarju.

ZAMUDNINA

V primeru, da član izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, knjižnica zaračuna stroške zamudnine za vsak zamujen dan. Član je dolžan poravnati zamudnino takoj ali najkasneje v roku 30 dni. Če svojega dolga ne poravna pravočasno, si gradiva do poravnave ne more več izposoditi.

OPOMINI

Knjižnica s pisnimi opomini zamudnike redno opominja na vračilo izposojenega gradiva

  •  prvi opomin 8. dan po preteku roka vrnitve,
  •  drugi opomin 15. dan po preteku roka vrnitve,
  •  tretji opomin 22. dan po preteku roka vrnitve,
  •  Izterjava na domu po enomesečnem preteku roka vrnitve.

Ob vrnitvi gradiva, za katerega je prejel opomin, član poravna stroške zamudnine in opomina.

REZERVACIJA GRADIVA

Član knjižnice lahko knjižnično gradivo, ki je trenutno izposojeno, rezervira osebno, po telefonu ali preko interneta. Rezervirana serijska publikacija tekočega leta, videokaseta, DVD, zgoščenka, disketa čaka bralca  dan po obvestilu, ostalo gradivo 3 dni. Po tem roku rezervacijo brišemo in gradivo vrnemo v izposojo. Člani bodo o prispetju gradiva obveščeni po pošti, telefonu ali elektronski pošti.

NAROČANJE GRADIVA

Knjižnično gradivo, ki je trenutno prosto, lahko član naroči osebno, po telefonu ali preko interneta. Naročena videokaseta, DVD, zgoščenka, disketa bo bralca čakala 2 dni po obvestilu, ostalo gradivo 3 dni. Po tem roku naročilo brišemo in gradivo vrnemo v izposojo.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Naročilo za medknjižnično izposojo knjižnica sprejema osebno ali preko interneta. Član se z naročilom zaveže, da bo gradivo vrnil v dogovorjenem roku ter poravnal stroške medknjižnične izposoje. V primeru zamude se članu zaračuna zamudnina.

ČITALNICA

Čitalnico lahko obiskujejo tudi uporabniki, ki niso člani knjižnice, kjer poleg prebiranja časnikov in časopisov uporabljajo tudi študijsko in drugo gradivo.

UPORABA RAČUNALNIKA

Računalnik in internet lahko uporabljajo vsi uporabniki knjižnice. Pred začetkom dela na računalniku mora uporabnik knjižničarju predložiti člansko izkaznico ali veljaven osebni dokument. Tiskanje se zaračunava po veljavnem ceniku. 

Uporaba računalnika je na oddelku za mladino omejena na pol ure, podaljša se lahko v primeru, če ni čakajočih uporabnikov na dostop do računalnika.

Celoten Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice in Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic lahko dobite na vpogled pri izposojevalnem pultu.