Vpisnice

Član knjižnice lahko postane vsak državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki ob vpisu predloži veljaven osebni dokument.

Ob vpisu novi član podpiše izjavo o pristopu k članstvu knjižnice (fotokopija izjave je dodatek Pravilniku). Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki tudi podpišejo izjavo o vpisu. S podpisom vpisnice se podpisani obveže, da je seznanjen in bo ravnal v skladu s tem Pravilnikom. Član plača članarino za obdobje enega leta. Višina članarine je določena v ceniku. Člani do 18. leta starosti, brezposelne osebe, prejemniki socialne pomoči in invalidi so oproščeni članarine. Član, ki uveljavlja pravico do oprostitve članarine zaradi brezposelnosti ali kot prejemnik socialne pomoči, dokaže svoj status z ustreznim uradnim dokumentom (potrdilo ZRSZ ali CSD), invalidi pa z evropsko kartico ugodnosti za invalide. Potrdilo o brezposelnosti ne sme biti starejše od enega meseca. Študent dokazuje svoj status z ustreznim uradnim dokumentom

Spletni vpis:

V knjižnico se lahko polnoletne fizične osebe vpišejo tudi s spletnim obrazcem in e-plačilom članarine preko spletne strani COBISS+ https://plus.cobiss.si/opac7/rsu/sikbre/form

To možnost imajo kategorije članov s polno članarino (zaposleni, tuji državljani, samostojni obrtniki/podjetniki, svobodni poklici). Pri tem načinu vpisa ni možno uveljavljanje znižane članarine oz. uveljavljanja ugodnosti. V spletni obrazec člani vnesejo svoje osebne podatke, kakor so navedeni v njihovem osebnem dokumentu.

Po opravljenem spletnem vpisu in e-plačilu članarine si lahko člani takoj izposojajo e-knjige na portalu Biblos, dostopajo do e-virov z oddaljenim dostopom in uporabljajo storitve Moje knjižnice.

Vpis članov, ki uveljavljajo znižano članarino oz. ugodnosti, ter vpis članov do 18. leta starosti, je treba izvesti osebno v knjižnici ali preko e-vpisnice (spodaj) na spletni strani Knjižnice Brežice.

Vpis z e-vpisnico: 

Člani izpolnijo e-vpisnico, nato ob prvem obisku v knjižnici podpišejo izpolnjeno vpisnico, plačajo članarino po ceniku Knjižnice Brežice, priložijo potrebna dokazila za morebitno uveljavljanje znižane članarine oz. uveljavljanje ugodnosti in prejmejo člansko izkaznico. Ko vse to uredijo, lahko uporabljajo storitve knjižnice.

Varstvo osebnih podatkov: Z izpolnitvijo obrazca se člani strinjajo, da Knjižnica Brežice njihove osebne podatke v času članstva uporablja za potrebe knjižnice v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR.